Friday, October 13, 2006

My Chinese Children

Flashback from my chinese days:
CIMG2128
CIMG2079
CIMG2077
CIMG1555
CIMG1519