Monday, October 27, 2008

Stone Free - Part 1

FS-747-1
FS-753-3
FS-754-4
FS-755-5
FS-756-6
FS-757-7
FS-759-8
FS-761-9
FS-762-10
FS-765-11
FS-767-12
FS-769-13
FS-771-14
FS-772-15
FS-773-16
FS-774-17

Leica M6TTL + Noctilux 1,0/50 + Kodak TX400 (@800ISO)